مهم نیس

مهم نیس که نیستی و چطور دلت اومد بری !

مهم نیس که حرفای بعد رفتنت تا کجای دلمو آتیش میرنه و تا کجای استوخونام میسوره

مهم نیس که چقد اصرار کردم که نری با نگاه و حرف و له کردن غرور 

مهم نیس که من قبل بودنت یا با اومدنت با کیا درافتاده بودم

مهم نیس که کیا برات مهم شدن یا چرا شماره هات شلوغ شدن

مهم نیس که آنیٰ ولی آف میرنی که جیمیلت روشنه ولی بام گپ نمیزدی 

مهم نیس که شبا با کی به سحر میرسی 

مهم نیس که دل منو بردی  ولی با دوستم قدم زدی 

مهم نیس که قلیون نشستنت کنارم دیگه کام نمیده و گلومو بد میسوزونه 

مهم نیس که نتونم توجهت رو جلب کنم که انرژی دیگه ندارم 

مهم نیس که بازیات تازه فهمیدم بازی بودن نه زندگی و باورش 

مهم نیس که آهنگ زمزمه ت دیگه یه چیز دیگه س و اون روزا فقط عاشقانه بود برام 

مهم نیس که قصد و هدفت چی بود چی شد 

مهم نیس که دلم به درد اومده و داره منفجر میشه 

مهم نیس درد دلام زیاده و بد جوری آزارت میده

مهم نیس که صبر من زیاده یا کمه  .. حالا

مهم نیس که میری یا میمونی برام 

مهم اینه که دیگه وجود نداری برام 

مهم این میمونه که یادم میمونه 

مهم اینه که یاد میگیرم که دیگه درسمو  یاد بگیرم درستو غلط نکنم و زندگی رو امشب  معنی نکنم ... 

/ 4 نظر / 30 بازدید